08/01/2020

Υποβολή προσφορών για παροχή υπηρεσιών στενογράφου

Υποβολή προσφορών για παροχή υπηρεσιών στενογράφου

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου καλεί όσους ενδιαφέρονται όπως υποβάλουν προσφορά για παροχή υπηρεσιών στενογράφου. Οι προσφορές  θα πρέπει να περιλαμβάνουν το κόστος στενογράφησης ανά ώρα, συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας αποστενογράφησης σε κείμενο word και της αποστολής του, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην Αρχή.

Καθήκοντα και ευθύνες στενογράφου

·        Παρευρίσκεται, όταν της/του ζητηθεί, στις συνεδρίες της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου οι οποίες πραγματοποιούνται ημέρα Τετάρτη, από τις 15:00 μέχρι και τις 18:00 και στενογραφεί στα ελληνικά. Η στενογράφηση θα γίνεται στο πλαίσιο της εκδίκασης υποθέσεων που εξετάζει η Αρχή όπου παρίστανται, για προφορική αγόρευση, εκπρόσωποι των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών.

·        Το αποστενογραφημένο κείμενο πρέπει να αποστέλλεται σε μορφή word στα γραφεία της Αρχής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον μέσα σε 48 ώρες από την ημέρα εκδίκασης της υπόθεσης.

Απαραίτητα προσόντα

·        Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

·        Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας

·        Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια και ευθυκρισία

·       Να έχει επιτύχει  σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στην Ελληνική Στενογραφία με ταχύτητα 80 τουλάχιστον λέξεων κατά λεπτό

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη «Προσφορά για Υπηρεσίες Στενογράφησης», ο οποίος να τοποθετηθεί μέσα στο κιβώτιο προσφορών της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, στη διεύθυνση: Λεωφόρος Αθαλάσσας 42, 2012 Λευκωσία. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η  Τετάρτη 29  Ιανουαρίου 2020, μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό.