Ελληνικά English
Şartlar ve Koşullar :
Kılavuz kaptan :
İletişim :
Yararlı Bağlantılar
İlk sayfa / Radyo televizyonun esas yapısı için / Görev eylemler / Uluslar arası ilişkiler
Uluslar arası ilişkiler

Kıbrıs Radyo Televizyon Kurumu (CRTA) pek çok iletişim ağı düzenleyicisi üyesidir ve çoğu yabancı düzenleme kurumlarıyla ilişki içindedir. Kıbrıs Radyo Televizyon Kurumu, 2 büyük düzenleyici üyesidir: European Platform of Regulatory Authorities (ERPA) ve Mediterranean Network of Regulatory Authorities (RIRM). CRTA, RIRM’in daimi sekreteridir. 2013 yılında, Kıbrıs Radyo Televizyon Kurumu, RIRM’in başkan yardımcılığını üstlenip 2014 yılında ise düzenleyicinin başkan yardımcılığı görevini devralacaktır.

CRTA, yeni politik programın uyarlanması için kritik bir rol oynamaktadır: EU Görsel-İşitsel Düzenleme Kurumu Avrupa Birliği Üye ülkeler arasında görsel işitsel işbirliğini düzenlemek amacıyla bir forum oluşturmayı amaçlamaktadır. EU Görsel-İşitsel Düzenleme Kurumu Birliğinin 5 Mayıs 2011 yılında Limassol’da gerçekleşen ilk toplantısına 11 Avrupa Birliği üyesi ülke katılmış ve ortak bir deklerasyona imza atmıştır. İmzalanan deklerasyon 11 Düzenleme Kurulunun yönetim kurulu tarafından kabul edilerek diğer Avrupa Birliği ülkelerinin bu birliğe üye olmasına davet edilip birliği genişletip katılımı artırmayı hedeflemektedir.

Kıbrıs Radyo Televizyon Kurumu, diğer düzenleme kurumları tarafından düzenlenen seminer ve kongrelere düzenli olarak katılarak bilgi alışverişinde bulunmakta ve özellikle AVMS Direktifiyle ilgili konularda bilgi sahibi olmaktadır.

Bunu ilaveten, Kıbrıs Radyo Televizyon Kurumu, yabancı delegasyonlarla işbirliğine gidip deneyimlerini paylaşmayı arzu etmektedir.

Bugün çeşitli görsel işitsel düzenleme kurumlarla ilişkiler geliştirilmiştir: Macaristan NMHH Kurumu (Media Council of the National Media and İnfocommunications Authority), Malta BAM Kurumu (Broadcasting Authority), Fransa CSA Kurumu (Conseil Superieur de 1’Audiovisuel) ve Portekiz ERC Kurumu (Entidate Reguladora para a Comunicaçao Social).

© 2011 Cyprus Ratiotelevision Authority
Designed & Developed by NETinfo Plc