Χρήσιμα Έντυπα

 
Για τηλεοπτικούς οργανισμούς
 
Έντυπα αίτησης για Χορήγηση Προσωρινής Άδειας Παρόχου Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων - Τηλεοπτικού Οργανισμού
Έντυπο αίτησης για Ανανέωση Προσωρινής Άδειας Παρόχου Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων - τηλεοπτικού οργανισμού  
 
 
Για ραδιοφωνικούς οργανισμούς
 
Έντυπα αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παρόχου Οπτικοακουστικών Μέσων - Ραδιοφωνικού Οργανισμού
Έντυπο αίτησης για Ανανέωση Άδειας Παρόχου Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων - Ραδιοφωνικού Οργανισμού
 
Δηλώσεις μετόχων
 
Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε Θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

Δείγματα των εγγράφων /πιστοποιητικών που απαιτούνται προκειμένου να εξετασθούν από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αιτήματα που αφορούν αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς εταιρειών

 1. Δείγμα ενόρκου δηλώσεως για φυσικά πρόσωπα 
 2. Δείγμα ενόρκου δηλώσεως για εταιρείες
 3. Δείγμα ενόρκου δηλώσεως του Διευθυντή ή του Γραμματέα της εταιρείας ή του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών του οργανισμού αναφορικά με τυχόν συμφέροντα και το μερίδιο συμμετοχής της εταιρείας ή /και των μετόχων της σε άλλους οργανισμούς, εκδοτικούς οίκους, εφημερίδες ή περιοδικά
 4. Δείγμα αλφαβητικού καταλόγου όλων των μετόχων της εταιρείας, ο οποίος αναφέρει τον αριθμό, το ποσοστό μετοχών καθώς επίσης και τον αριθμό πολιτικής ταυτότητας κάθε μετόχου πριν από την αιτούμενη συναλλαγή.  Ο κατάλογος ετοιμάζεται από το Γραμματέα της εταιρείας και βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδίου
 5. Δείγμα αλφαβητικού καταλόγου όλων των μετόχων της εταιρείας, ο οποίος αναφέρει τον αριθμό, το ποσοστό μετοχών καθώς επίσης και τον αριθμό πολιτικής ταυτότητας κάθε μετόχου μετά από την αιτούμενη συναλλαγή.  Ο κατάλογος ετοιμάζεται από το Γραμματέα της εταιρείας και βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδίου
 6. Δείγμα βεβαίωσης από εγκεκριμένο και εγγεγραμμένο λογιστή, η οποία να φέρει υπογραφή, ημερομηνία και σφραγίδα, ότι τα ποσοστά των μετοχών κάθε ιδιοκτήτη μετά τη σκοπούμενη μεταβίβαση είναι αληθή και ότι δεν προσκρούουν με τις διατάξεις του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα)  
 7. Εκτίμηση εγκεκριμένου και εγγεγραμμένου λογιστή της εταιρείας όσον αφορά την πραγματική αξία της μετοχής της τη δεδομένη στιγμή του αιτήματος της για αλλαγή της μετοχικής της δομής και την αγοραπωλησία των συγκεκριμένων μετοχών
 8. Αγοραπωλητήριο ή συμφωνητικό έγγραφο των προτιθέμενων μεταβιβάσεων μετοχών, δεόντως πιστοποιημένο από πιστοποιούντα υπάλληλο 
 9. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου του προτιθέμενου μετόχου από την Αστυνομία της χώρας της μόνιμης διαμονής του
 10. Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας τόσο για το προηγούμενο όσο και για το τρέχον έτος κατά την υποβολή του αιτήματος, δεόντως πιστοποιημένες από εγκεκριμένο και εγγεγραμμένο λογιστή
 11. Απόδειξη της τραπεζικής συναλλαγής που προκύπτει από την αγοραπωλησία στην αιτούμενη μεταβίβαση μετοχών, μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω αγοραπωλησίας. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος για μεταβίβαση μετοχών από την Αρχή, θα τεθεί ως ειδικός όρος για την ισχύ της, η υποβολή της σχετικής απόδειξης τραπεζικής συναλλαγής, όταν αυτή ολοκληρωθεί 

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2018Print