EL EN TR

Χορήγηση Αδειών

Η Αρχή χορηγεί άδειες για ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, ο οποίος υπάγεται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας, με βάση τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται στην κείμενη Νομοθεσία. Συγκεκριμένα οι πρόνοιες του άρθρου 3Α του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(1)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), καθορίζουν τις περιπτώσεις στις οποίες ένας πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων υπάγεται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας και συνεπώς στη δικαιοδοσία της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Οι εν λόγω άδειες αφορούν κυρίως στην παροχή ραδιοφωνικών ή/και τηλεοπτικών υπηρεσιών. Οι άδειες για ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, χορηγούνται με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Οι τηλεοπτικές άδειες που χορηγούνται αφορούν γενικές άδειες περιεχομένου και ο δικαιοδόχος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από ποιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών (πλατφόρμα) επιθυμεί να μεταδίδει το περιεχόμενό του στην Κύπρο π.χ. Velister, Cablenet, Cytavision, Primetel κ.λπ. Σημειώνεται ότι η Velister είναι το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (Digital Terrestrial TV), το οποίο μεταφέρει το σήμα όλων των ελεύθερων τηλεοπτικών οργανισμών, ως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2, Ερμηνεία, ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, του προαναφερθέντος Νόμου, ενώ οι λοιπές πλατφόρμες, οι οποίες είναι συνδρομητικές, μεταφέρουν κωδικοποιημένα τα κανάλια τα οποία προσφέρουν στα εκάστοτε πακέτα τους (βλ. άρθρο 2, Ερμηνεία «τηλεοπτικός οργανισμός κωδικοποιημένων εκπομπών»).

Σύμφωνα με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι αιτητές, με βάση και το άρθρο 56(1) του πιο πάνω Νόμου, δύνανται να υποβάλουν, πλήρως συμπληρωμένο, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών απαραίτητων εγγράφων, το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (κλικ εδώ για εμφάνιση του Εντύπου).

Καθοδηγητικό για την ορθότερη συμπλήρωση του υπό αναφορά εντύπου είναι, μεταξύ άλλων, το Μέρος VI του πιο πάνω Εντύπου καθώς επίσης και τα άρθρα 2, 3Α, 12,14,16, 19, 21(1), 22, 23 και 24 του προαναφερθέντος Νόμου (κλικ εδώ για εμφάνιση του Νόμου).

Διευκρινίζεται ότι στο παρόν στάδιο οι χορηγούμενες άδειες έχουν διάρκεια ενός έτους (από 1η Ιουλίου έκαστου έτους – 30η Ιουνίου του επόμενου έτους) και είναι προσωρινές. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται η καταβολή οποιουδήποτε τέλους για την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση προσωρινής άδειας παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων – τηλεοπτικού οργανισμού. Εάν και εφόσον χορηγηθεί άδεια τηλεοπτικού οργανισμού, το τέλος το οποίο θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να καταβάλουν είναι το ποσό το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 24(1)(α) της κείμενης Νομοθεσίας, ήτοι €51.400 για έκαστη τηλεοπτική εκπομπή. Επισημαίνεται δε ότι σε περίπτωση που η αρχική προσωρινή άδεια τηλεοπτικού οργανισμού χορηγηθεί μετά την 1η Ιουλίου και εντός του πλαισίου του ενός έτους, όπως αυτό καθορίζεται πιο πάνω, τότε το τέλος το οποίο θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να καταβάλουν είναι η αναλογία του ποσού, με βάση και την ισχύ της εν λόγω άδειας, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 24(1)(α) της κείμενης Νομοθεσίας, δηλαδή η αναλογία του ποσού των €51.400 για έκαστη τηλεοπτική εκπομπή. Στη συνέχεια, τυχόν μεταγενέστερες ανανεώσεις της εν λόγω προσωρινής άδειας έχουν πάντοτε ισχύ από την 1η Ιουλίου έκαστου έτους – 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 13(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(I)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), ο αριθμός και η κάλυψη των ραδιοφωνικών οργανισμών καθορίζονται από την Αρχή με βάση το Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης που καταρτίζεται και διατηρείται από τον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και που προβλέπει τις ραδιοσυχνότητες, τη γεωγραφική περιοχή κάλυψης και τις τοποθεσίες από τις οποίες θα εκπέμπουν οι αδειούχοι ραδιοφωνικοί οργανισμοί.

Στη συνέχεια και σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες συχνότητες για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ραδιοφωνικού οργανισμού παγκύπριας, τοπικής ή/και μικρής τοπικής εμβέλειας, η Αρχή προκηρύσσει την/τις διαθέσιμη/μες συχνότητα/τες και με σχετική της ανακοίνωση – η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο (www.crta.org.cy) και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθώς και σε εγχώριες, μεγάλης κυκλοφορίας, καθημερινές εφημερίδες – καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει σχετική αίτηση εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (το χρονικό περιθώριο που δίνεται είναι συνήθως τρεις μήνες). Η Αρχή δεν δέχεται αιτήσεις εκτός του εκάστοτε ανακοινωθέντος χρονικού περιθωρίου υποβολής αιτήσεων ραδιοφωνικών οργανισμών.

Κατόπιν αυτού, η Αρχή προχωρεί με την εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων και αφού διεξέλθει όλων των νενομισμένων διαδικασιών, όπως αυτές ορίζονται στον προαναφερθέντα Νόμο (κλικ εδώ για εμφάνιση του Νόμου) και στους εκδοθέντες υπό αυτού Κανονισμούς (κλικ εδώ για εμφάνιση των Κανονισμών) χορηγεί τη σχετική / σχετικές άδειες, υπό όρους. Σε περίπτωση που για μία συχνότητα υπάρχουν περισσότεροι από έναν αιτητές, καταληκτικά η άδεια χορηγείται στον αιτητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία με βάση το σχετικό έντυπο αξιολόγησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI των προαναφερθέντων Κανονισμών (κλικ εδώ για εμφάνιση του Παραρτήματος).

Τα έντυπα αιτήσεων βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Αρχής / Χρήσιμα / Έντυπα — Aιτήσεις / Για Ραδιοφωνικούς Οργανισμούς.

Αξιολόγηση Αιτήσεων:

Ενεργώντας σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(4) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), η Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση άδειας ραδιοφωνικού οργανισμού και τον χαρακτηρισμό τους ως: πλήρεις, ελλιπείς ή μη ικανοποιητικές. Στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις κρίνονται ως ελλιπείς, η Αρχή καλεί με επιστολές της τους αιτητές όπως καταθέσουν τα ελλιπή στοιχεία μέσα σε ένα μήνα. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τα συμπληρωματικά στοιχεία εντός της προθεσμίας του ενός μηνός, η αίτηση αξιολογείται ως μη ικανοποιητική με βάση τον Κανονισμό 4(4) των προαναφερθέντων Κανονισμών και απορρίπτεται.

 

Τελευταία ενημέρωση: Iούλιος 2021