EL EN TR

Χορήγηση Αδειών

Η Αρχή χορηγεί άδειες για ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, ο οποίος υπάγεται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας, με βάση τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Συγκεκριμένα οι πρόνοιες του άρθρου 3Α του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(1)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) καθορίζουν τις περιπτώσεις στις οποίες ένας πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων υπάγεται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας και συνεπώς στη δικαιοδοσία της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Οι εν λόγω άδειες αφορούν κυρίως στην παροχή ραδιοφωνικών ή/και τηλεοπτικών υπηρεσιών. Οι άδειες για ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, χορηγούνται με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Οι τηλεοπτικές άδειες που χορηγούνται αφορούν γενικές άδειες περιεχομένου και ο δικαιοδόχος έχει την δυνατότητα να επιλέξει από ποιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών (πλατφόρμα) επιθυμεί να μεταδίδει το περιεχόμενό του στην Κύπρο (π.χ. Velister, Cablenet, Cytavision, Primetel κ.λπ). Σημειώνεται ότι η Velister είναι το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (Digital Terrestrial TV), το οποίο μεταφέρει το σήμα όλων των ελεύθερων τηλεοπτικών οργανισμών, ως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2, Ερμηνεία, ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) ενώ οι λοιπές πλατφόρμες, οι οποίες είναι συνδρομητικές, μεταφέρουν κωδικοποιημένα, επιπρόσθετα, τα κανάλια τα οποία προσφέρουν στα εκάστοτε πακέτα τους (βλ. άρθρο 2, Ερμηνεία «τηλεοπτικός οργανισμός κωδικοποιημένων εκπομπών»).
 
Σύμφωνα με την διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι αιτητές δύνανται να υποβάλουν, πλήρως συμπληρωμένο, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών απαραίτητων εγγράφων, το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (κλικ εδώ για εμφάνιση του Εντύπου) καταβάλλοντας ταυτόχρονα και το ανάλογο τέλος εξέτασης αίτησης για χορήγηση άδειας όπως αυτό καθορίζεται στους περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμούς του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), ήτοι €8.543,01.
 
Καθοδηγητικό για την ορθότερη συμπλήρωση του υπό αναφορά εντύπου είναι, μεταξύ άλλων, το Μέρος VI του πιο πάνω Εντύπου, καθώς επίσης και τα άρθρα 2, 3Α, 12,14,16, 19, 21(1), 22, 23 και 24 του προαναφερθέντος Νόμου (κλικ εδώ για εμφάνιση του Νόμου).

Διευκρινίζεται ότι οι χορηγούμενες άδειες έχουν διάρκεια πέντε έτη με δικαίωμα ανανέωσης. Εάν και εφόσον χορηγηθεί άδεια τηλεοπτικού οργανισμού, το ετήσιο τέλος το οποίο θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να καταβάλλουν (για πέντε συναπτά έτη) είναι το ποσό το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 24(1)(α) της κείμενης νομοθεσίας, ήτοι €51.400 για έκαστη τηλεοπτική εκπομπή. 

Η διαδικασία ανανέωσης άδειας τηλεοπτικού οργανισμού, η οποία θα λαμβάνει χώρα κάθε πέντε έτη, είναι παρόμοια με τη διαδικασία χορήγησης άδειας και οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν, πλήρως συμπληρωμένο, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών απαραίτητων εγγράφων, το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (κλικ εδώ για εμφάνιση του Εντύπου) καταβάλλοντας ταυτόχρονα και το ανάλογο τέλος εξέτασης αίτησης για χορήγηση άδειας όπως αυτό καθορίζεται στους περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμούς του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), ήτοι €8.543,01.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 13(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(I) του 1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), ο αριθμός και η κάλυψη των ραδιοφωνικών οργανισμών καθορίζονται από την Αρχή με βάση το Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης που καταρτίζεται και τηρείται από τον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και που προβλέπει τις ραδιοσυχνότητες, την γεωγραφική περιοχή κάλυψης και τις τοποθεσίες από τις οποίες θα εκπέμπουν οι εξουσιοδοτημένοι ραδιοφωνικοί οργανισμοί δυνάμει του άρθρου 5Α του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου.
 
Στη συνέχεια και σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες συχνότητες για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ραδιοφωνικού οργανισμού παγκύπριας, τοπικής ή/ και μικρής τοπικής εμβέλειας, η Αρχή προκηρύσσει την/τις διαθέσιμη/μες συχνότητα/τες και με σχετική της ανακοίνωση – η οποία αναρτάται στον ιστότοπό της στο διαδίκτυο (www.crta.org.cy) και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθώς και σε εγχώριες, μεγάλης κυκλοφορίας, καθημερινές εφημερίδες – καλεί οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει σχετική αίτηση εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (το χρονικό περιθώριο που δίνεται είναι συνήθως τρεις μήνες). 

Η Αρχή δεν δέχεται αιτήσεις, εκτός του εκάστοτε ανακοινωθέντος χρονικού περιθωρίου υποβολής αιτήσεων ραδιοφωνικών οργανισμών.

Κατόπιν αυτού, η Αρχή προχωρεί με την εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων και αφού διεξέλθει όλων των νενομισμένων διαδικασιών, όπως αυτές ορίζονται στον προαναφερθέντα Νόμο (κλικ εδώ για εμφάνιση του Νόμου) και στους εκδοθέντες υπό αυτού Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 10/2000 (κλικ εδώ για εμφάνιση των Κανονισμών) χορηγεί την σχετική/σχετικές άδειες υπό όρους. Σε περίπτωση που για μία συχνότητα υπάρχουν περισσότεροι από έναν αιτητές, καταληκτικά η άδεια χορηγείται στον αιτητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία με βάση το σχετικό έντυπο αξιολόγησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI των προαναφερθέντων Κανονισμών (κλικ εδώ για εμφάνιση του Παραρτήματος).

Αξιολόγηση αιτήσεων: 

Ενεργώντας σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(4) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), η Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση άδειας ραδιοφωνικού οργανισμού και τον χαρακτηρισμό τους ως πλήρεις, ελλιπείς ή μη ικανοποιητικές. Στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις κρίνονται ως ελλιπείς, η Αρχή καλεί με επιστολές της τους αιτητές όπως καταθέσουν τα ελλιπή στοιχεία μέσα σε ένα μήνα.  

Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τα συμπληρωματικά στοιχεία εντός της προθεσμίας του ενός μηνός, η αίτηση αξιολογείται ως μη ικανοποιητική με βάση τον Κανονισμό 4(4) των προαναφερθέντων Κανονισμών και απορρίπτεται.

Επιπρόσθετα του Κανονισμού 4 των πιο πάνω Κανονισμών, η Αρχή κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση άδειας ραδιοφωνικού οργανισμού, λαμβάνει υπόψη και τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 22(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).

Τα έντυπα αιτήσεων βρίσκονται στον ιστότοπο της Αρχής / Χρήσιμα Έντυπα – Αιτήσεις / Για Ραδιοφωνικούς Οργανισμούς.

Διευκρινίζεται ότι οι χορηγούμενες άδειες έχουν διάρκεια επτά έτη με δικαίωμα ανανέωσης (κλικ εδώ για εμφάνιση του Εντύπου Ανανέωσης). Εάν και εφόσον χορηγηθεί άδεια ραδιοφωνικού οργανισμού, το ετήσιο τέλος το οποίο θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να καταβάλλουν (για επτά συναπτά έτη) είναι ως ακολούθως:
α) για παγκύπριο ραδιοφωνικό οργανισμό €5.100 και 
β) για τοπικό και μικρό τοπικό ραδιοφωνικό οργανισμό €850.

Η διαδικασία ανανέωσης άδειας ραδιοφωνικού οργανισμού, η οποία θα λαμβάνει χώρα κάθε επτά έτη, είναι παρόμοια με τη διαδικασία χορήγησης άδειας και οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν, πλήρως συμπληρωμένο, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών απαραίτητων εγγράφων, το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (κλικ εδώ για εμφάνιση του Εντύπου) καταβάλλοντας ταυτόχρονα και το ανάλογο τέλος εξέτασης αίτησης για χορήγηση άδειας όπως αυτό καθορίζεται στους περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμούς του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), ήτοι:
α) για παγκύπριο ραδιοφωνικό οργανισμό €3.417,20
β) για τοπικό ραδιοφωνικό οργανισμό €1.708,60 και 
γ) για μικρό τοπικό ραδιοφωνικό οργανισμό €341,72. 

Σχετική είναι επίσης και η Εγκύκλιος της Αρχής, με αρ.15/2021 ημερομ. 26.7.2021, στην οποία αναφέρεται λεπτομερώς η διαδικασία ανανέωσης ραδιοφωνικών αδειών (κλικ εδώ για εμφάνιση της Εγκλυκλίου).

 

Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2022