EL EN TR

Αποστολή - Ρόλος

Η διαφύλαξη του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης βρίσκεται στο επίκεντρο της αποστολής και του έργου της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Πέραν της προάσπισης της ελευθερίας της έκφρασης, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης φροντίζει ώστε οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί να λειτουργούν προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να μη παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα ή να προκαλείται βλάβη στους τηλεθεατές / ακροατές κρίνεται απαραίτητο να υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί. Η ανάγκη ύπαρξης ρύθμισης στον οπτικοακουστικό τομέα προκύπτει από ποικίλους λόγους που σχετίζονται τόσο με τον ρόλο, τη φύση και την αποστολή της ραδιοτηλεόρασης όσο και με το γεγονός ότι τα ραδιοκύματα αποτελούν δημόσιο αγαθό και μέρος του εθνικού πλούτου. Ως εκ τούτου η εκμετάλλευση του φάσματος των ραδιοκυμάτων πρέπει να αποσκοπεί στην διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και να μεγιστοποιεί το κοινωνικό όφελος. Η ανάγκη ρύθμισης στοχεύει στη διαφύλαξη:

  • του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, το οποίο επιβάλλεται να ασκείται με τρόπο που να μην παραβιάζονται δικαιώματα άλλων
  • της ελεύθερης και πολυφωνικής πληροφόρησης, ως προϋπόθεσης για τη διαμόρφωση άποψης και λήψη απόφασης
  • της διαφάνειας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, ώστε να αποκλείεται η δημιουργία ολιγοπωλιακών ή/και μονοπωλιακών συνθηκών
  • των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας από ανεπιθύμητα πρόσωπα.

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης οφείλει να προστατεύει το κοινό και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες. Τα ΜΜΕ και ιδιαίτερα η τηλεόραση ασκούν σημαντική επίδραση στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των πολιτών και ιδιαίτερα των ανηλίκων. Η γλώσσα και τα μέσα τα οποία η ραδιοτηλεόραση χρησιμοποιεί είναι ιδιότυπα και ενδέχεται εύκολα να παραπλανήσουν ή/και να βλάψουν τους λιγότερο εγγράμματους πολίτες σε θέματα των μέσων επικοινωνίας. Για να υπάρχουν οι μηχανισμοί αντίστασης / αυτοάμυνας του κοινού προς αυτά, χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση και προσπάθεια, η οποία χρειάζεται να καλλιεργείται διαρκώς και συστηματικά. Την ώρα που ο τηλεθεατής / ακροατής γίνεται δέκτης των μηνυμάτων της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου δεν έχει πάντοτε το χρονικό περιθώριο να τα φιλτράρει και να τα κρίνει. Στις πλείστες περιπτώσεις αυτά επενεργούν στον τηλεθεατή / ακροατή με τρόπο που δεν το αντιλαμβάνεται.

Η ευρωπαϊκή αντίληψη για τη ραδιοτηλεόραση στηρίζεται στην ιδέα ότι η είσοδος της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου σε κάθε σπίτι, επιβάλλεται να γίνεται με σεβασμό και συμμόρφωση προς τους κανόνες και τις συνήθειες μιας οικογένειας. Συνεπώς, το περιεχόμενο των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων πρέπει να είναι κατάλληλο για όλα τα μέλη της οικογένειας μέχρι τις βραδινές ώρες. Στην πιο πάνω αντίληψη θεμελιώνεται η έννοια της οικογενειακής ζώνης, στο πλαίσιο της οποίας πρέπει να μεταδίδονται μόνο προγράμματα κατάλληλα για γενική παρακολούθηση. Στο επίκεντρο της προστασίας του κοινού από την Αρχή τίθενται τα παιδιά. Η προστασία από προγράμματα ακατάλληλου περιεχομένου αποσκοπεί στη διασφάλιση της σωστής σωματικής, πνευματικής και ηθικής τους ανάπτυξης. Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021 παρέχει πληρέστερη προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο, τόσο στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, όσο και στις υπηρεσίες πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο. Το πλέον επιβλαβές περιεχόμενο, όπως η αδικαιολόγητη βία και η πορνογραφία, υπόκεινται στα αυστηρότερα μέτρα.

Εκτός από τη ρύθμιση της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, από το 2021 η Αρχή είναι αρμόδια –μεταξύ άλλων- και για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μέτρων (διαδικαστικών και τεχνικών) που οφείλουν να λαμβάνουν οι πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα εν λόγω μέτρα αποσκοπούν στην προστασία των ανηλίκων και/ή του ευρέως κοινού από προγράμματα, βίντεο παραγόμενα από χρήστες και οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που (i) ενδέχεται να βλάψουν τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων (ii) υποκινούν σε βία ή μίσος εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας και (iii) η διάδοση του περιεχομένου τους συνιστά εγκληματική δράση και συγκεκριμένα δημόσια πρόκληση σε διάπραξη αδικήματος τρομοκρατίας, αδίκημα παιδικής πορνογραφίας, και αδίκημα ρατσισμού και ξενοφοβίας.